propovaduia dreptatea, "marca inregistrata" USR, dar surpriza:

ACTIUNEA INITIALA in vederea anularii autorizatiei de construire emise de Primarul Allen Coliban pt persoana fizica Allen Coliban

demascare: 

 • fals cu privier la procentul declarant de spatiu verde (care nu exista in realitate)

 • fals cu privier la depunerea proiectului complet pe 26.07.2022, in timp ce proiectul de structura demareaza de pe 28.07.2022

 


 

 catre: TRIBUNALUL BRAȘOV

Secția a II-a Contencios-Administrativ și Fiscal

DOMNULE PREȘEDINTE

 

Subscrisa, Asociația Salvați Circulația in Scheii Brașovului, având CUI 45497547, cu sediul în Brașov si adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  în calitate de reclamant, 

în contradictoriu cu pârâții

 • PRIMARUL MUNICIPIULUI BRAȘOV, cu sediul în Municipiul Brașov, B-dul. Eroilor nr. 5, cod poștal 500007, județul Brașov  – în calitate de autoritate pârâtă, reprezentat de Allen Coliban  
 • Allen Coliban, Municipiul Brașov, B-dul. Eroilor nr. 5, cod poștal 500007, județul Brașov, în calitate de pârât,

formulăm prezenta :

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

Prin intermediul căreia va solicitam sa dispuneți :

 1. Anularea Autorizației de Construire cu nr. 373/05.08.2022 emisa de Primăria Brașov  cât și a tuturor actelor ce au stat la baza emiterii acesteia, inclusiv a certificatului de urbanism nr. 1936/30.07.2020 emis de Primăria Brașov , respectiv a avizului  din partea Directiei Judetene de Cultura Brasov  ce a stat la baza emiterei Autorizatiei de Construire.
 2. Obligarea pârâților la plata  cheltuielilor de judecata ,

Pentru următoarele

MOTIVE

 

SITUAȚIA DE FAPT

 1. Pârâtul Allen Coliban deține un imobil în Municipiul Brașov, str. Piatra Mare nr. 56, având C.F. nr. 112296, nr. Cadastral 112296-C 1, imobil compus doar din parter in suprafata de 97 mp  , la  nivelul lunii iulie 2022.
 2. Precizăm că imobilul se află în zona protejata pe Str Piatra Mare 56 intre doua monumente istorice foarte importante de la Piatra Mare 51 si Piatra Mare 59  din  Scheii Brasovului intre conform Listei Monumentelor istorice ale Municipiului Brașov. ( anexez lista monumente istorice PUG Brasov )
 3. La data de 30.07.2020, pârâtul a obținut certificatul de urbanism nr. 1936/30.07.2020.
 4. La data de 26.07.2022, pârâtul, Allen Coliban a depus o cerere în vederea obținerii unei autorizații de construire, cu mențiunea că a solicitat ETAJARE, RECOMPARTIMENTARE, CONSOLIDARE LOCUINȚĂ ȘI ORGANIZARE ȘANTIER , specificand ca mansardeaza o cladire existenta cu demisol+ parter (Rh= D+P+M, categoria de D de importanță, SC =97 mp., S D=268.15 m.p., SU=203,72 mp, POT= existent, CUT 1,47, dist. Min față de vecinătăți sunt 3 m, față de limita de proprietate la stradă, 1m față de limita de propr. Din V, 1.46 față de limita de proprietate din N, 3.77 față de limita de proprietate din E.

Mentionam faptul ca extrasul de Carte Funciara  depus de acesta arata ca are intabulata o cladire fara demisol doar cu parter ( anexam extras )

 1. Într-un timp record, la data de 5.08.2022 a fost emisa de către Primăria Municipiului Brașov Autorizația de Construire ilegala  cu nr.  373 /2022 în 8 zile lucrătoare, un timp record la care cetățenii de rând nici nu visează.
 2. In data   de  18.08 .2022  am formulat  către Primăria Mun Brașov  plângere prealabilă, plangere primind număr de înregistrare   97311/2022  solicitând prin aceasta sa revoce Autorizația emisa ilegal ,  plângere căreia au răspuns  in data de  15.09.2022   prin adresa cu nr. 110446   comunicând ca Autorizația de Construire cu nr. 373/2022  este legala fapt pentru care am înțeles sa înaintăm prezenta acțiune.

 

PE FONDUL CAUZEI, CERTIFICATUL DE URBANISM ȘI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE SUNT NELEGALE

 1. Autorizația de Construire cu nr.  373/04.08.2022 , dar și certificatul de urbanism nr. 1936/30.07.2020 emis de Primăria Brașov conțin o serie de elemente de nelegalitate, pe care le vom detalia în cele ce urmează.
 2. Certificatul de Urbanism și  Autorizația de Construire  încalcă art. 35 alin. 1 Legea 50/1991 deoarece certificatul de urbanism nu respecta situația reala din teren in cea ce privește situarea acestui imobil intre doua cladiri cu regim de inaltime doar parter  :
 3. Imobilul a cărei supraetajare se dorește este  situat  în zona protejată. Cu toate acestea,   prin  Certificatul de Urbanism ce a stat la baza emiterii ei nu se cere elaborarea unui  PUZ ,  documentație urbanism obligatorie pentru  imobilele aflate  in zona protejată  conform Art.47 Legea 350/2001 in orice situație, CU TOATE CĂ ACESTA ERA OBLIGATORIU.

(1) Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general.

(3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul

a) zonelor centrale ale localităților;

b) zonelor protejate și de protecție a monumentelor, a complexelor de odihnă și agrement, a parcurilor industriale, a parcelărilor;

c) altor zone stabilite de autoritățile publice locale din localități, potrivit legii.

(3^1) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situația în care planurile urbanistice generale reglementează condițiile de autorizare a investițiilor din zonele menționate, cu excepția zonelor construite protejate

Cu toate acestea Certificatul de Urbansim este eliberat ilegal fara sa se ceara elaborarea unui PUZ

 1. Autorizația de Construire cu nr.  373/04.08.2022  încalcă art. 35 al3in. 1 și  din Legea nr. 50/1991, deoarece certificatul de urbanism nu respecta situația reala din teren in cea ce privește :

a)       Localizarea imobilului - zona protejata

b)       clădirile învecinate au decât un  regim de înălțime Parter+ Pod ,  nicidecum Mansarda .

 

“(1)Certificatul de urbanism se redactează în baza cererii și a documentației complete depuse, în deplină concordanță cu prevederile documentațiilor de urbanism aprobate și cu situația reală din teren la data solicitării, utilizându-se formularul-model F.6

“(3)Responsabilitatea emiterii unei autorizații pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine, în egală măsură, atât semnatarilor autorizației, cât și persoanelor fizice cu atribuții în verificarea documentațiilor și elaborarea/emiterea autorizațiilor de construire care răspund material, contravențional, civil și penal, după caz, pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 43 alin. (2) și (3).”

 

 1. Autorizația este nelegală deoarece nu se descrie situația reală din teren, nespecificindu se  faptul că se învecinează cu clădiri cu regim de înălțime doar parter, iar conform prevederilor PUG Brașov este interzisa construirea / supraetajarea clădirilor mai înalte decât clădirile învecinate.
 2.   Totodată, se încalcă și Art 47 alin. 5 din Legea nr. 350/2001 prin care trebuia stabilita înălțimea maxima admisă a cladirii pe care doreste sa o autorizezeze tocmai ca urmare a faptului ca aceasta deroga de la PUG avand un etaj in plus fata de cladirile invecinate :

 

 Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic și arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maxima admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor fată de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise. (alineat modificat prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 7/2011, în vigoare de la 11 februarie 2011)”

 

 1.  Or, din extrasul CF  al imobilului reiese că acea clădire nu are decât un nivel ( parter)   ori Autorizația de Construire   este emisă pentru o clădire cu regim de înălțime de Demisol + Parter. De asemenea, acest lucru este vizibil și pe Google maps.

 

 1. Autorizația este ilegală deoarece nu are la baza emiterii acesteia  un act administrativ emis de APM  Brașov . De asemenea cu  toate că nu respectă procentul de spațiu verde prevăzut în  PUG  Brașov și mai ales cu toate că modifică raportul dintre suprafața construită și spațiul verde lucru interzis de altfel  prin reglementările scrise ale  PUG Brașov

 

Menționam faptul ca nu este vorba de „ construirea unei locuințe unifamiliale”  ci „ supraetajarea, extinderea uneia existente într-o zona in care ne se poate modifica raportul dintre suprafață construita si cea verde” .

 • Astfel  atunci cand legiuitorul a considerat ca nu este necesar avizul Directiei de Sanatate Publica  nici pentru extinderea si consolidarea dar nici pentru construirea locuintelor unufamiliale a prevazut expres acest lucru.

Art 5 Legea 50/1991 – alin 2.1.a

 Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităţilor centrale privind protecţia sănătăţii populaţiei nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări decât în situaţiile speciale de derogare de la normele în vigoare prevăzute de lege în care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sănătăţii populaţiei:

a) construirea, reabilitarea, extinderea şi consolidarea de locuinţe unifamiliale;

 

 • In cea ce priveste emiterea actului Agentiei de Protectie a Mediului  in Lege se prevede ca acesta nu este necesar doar pentru construirea de locuinte unifamiliale fara a se face referire la proiectele de consolodari , extinderi .

 Emiterea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări:

a) construirea de locuinţe unifamiliale;

 

 

 1. Actul atacat încalcă respectiv deroga de la  o serie de prevederi ale PUG BRAȘOV, după cum urmează:

 

9.1   Generalități zona L1B

-         Prin supraetajarea ILEGALĂ cu mansarda se modifica raportul între spațiul verde si spațiul construit

9.2   Se încalcă si prevederile Art 1 ale PUG  (in ceea ce privește zona L - locuințe) - utilizări admise, deoarece nu este admisa mansardarea clădirilor existente ci doar “extinderi minore ale construcțiilor existente pentru probleme tehnologice sub rezerva aplicării reglementarilor privitoare la acest aspect”

 

9.3   Prin proiectul propus acesta încalcă si Art 2 (in ceea ce privește zona L - locuințe) -, deoarece mansarda propusa modifica “înălțimea acoperișului”

-         De remarcat ca la același articol se specifică faptul că ,,toate funcțiunile complementare locuirii se fac in cadrul construcțiilor existente”, sintagma în care nu se încadrează  mansarda.

9.4   Este încălcat din cadrul aceluiași Art 2 (în ceea ce privește zona L - locuințe) -  si faptul ca a avut aviz ilegal de la Comisia Zonala pentru Monumente

-         Singurele modernizări ale locuințelor sunt specificate foarte clar si anume construirea unor grupuri sanitare zona posterioara

9.5   De asemenea se încalcă și art. 4  (in ceea ce privește zona L - locuințe) - prin emiterea autorizației de construire,  deoarece chiar daca imobilul are dimensiunea parcelei mai mare decât dimensiunea minima,  nu respectă al doilea aliniat și anume acela de a avea “adâncimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu lățimea acesteia”, fiind vizibil de pe Etira ca adâncimea distanta intre punctele 1-16 este mai mica decât lățimea (distanta intre pct. 1-6) – anexam situația cadastrala Ettera

9.6   Tot la Art 4 reiese foarte clar ca o clădire nu poate fi modificata in sensul măririi ei ci doar in sensul “restituirii formei si dimensiunilor originale”

9.7   De asemenea clădirea propusa încalcă și art. 5 (in ceea ce privește zona L - locuințe) -  din PUG , întrucât cornișa NU POATE AVEA mai mult de 1/10 din lățimea străzii.

9.8   Se încalcă și art. 6. (in ceea ce privește zona L -locuințe) -   in care se prevede in ceea ce privește clădirile izolate faptul ca “se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din lățimea la cornișa, dar nu cum mai puțin de 3 metri, ori mansardarea propusă nu respectă acest imperativ.

9.9   Se încalcă si Art 10 (in ceea ce privește zona L -locuințe) -  in care se specifica faptul ca “se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa a clădirilor învecinate in cadrul regimului de construire înșiruit sau cuplat” nefiind cazul domnului Coliba a cărui clădire este izolata

9.10          Totodată, tot la Art 10 (in ceea ce privește zona L -locuințe) -  se specifica faptul ca, “clădirile trebuie păstrate ca volum general sau reduse la volumele originale” înțelegând-se forate clar ca o clădire nu poate fi înălțata. Ori in cazul de fata clădirile învecinate au același regim de înălțime de parter si pod.

9.11          Tot la Art 10(in ceea ce privește zona L -locuințe) -   de altfel conform prevederilor Art 47 Legea 50/1991 se specifica faptul ca  “in toate cazurile propunerile se vor justifica prin PUZ” motiv pentru care cu intenție in scopul obținerii de foloase necuvenite in scopul construirii mansardei, domnului  Coliba i s-a  emis un certificat de urbanism fără PUZ

9.12          Clădirea autorizata de primarul Allen  Coliban pentru persoana fizica Allen  Coliban nu respectă nici media înălțimilor clădirilor existente depășind atât la cornișă, cât și la coamă. De asemenea această modificare de înălțime cerea conform PUG a fi justificata prin PUZ.

 

9.13          Autorizația de construire încalcă si prevederile Art 11 (in ceea ce privește zona L -locuințe) -  unde se specifica ca trebuie evitate  supraînălțările

9.14          Cea mai gravă încălcare este aceea că,  domnul Coliban a obținut prin această autorizație construire unei clădiri cu regim de înălțime D+P+M, căreia  i se aplica CUT-ul specificat clădirilor P+2, în contextul în care PUG-UL Brașovului interzice în aceea zona regimul de înălțime P+2, toate clădirile din zona având compact D+P sau doar parter, nicidecum P+1+M si in nici un caz P+2E.

 

9.15          Nici creșterea de 0.6 pentru CUT specifica in cadrul mansardelor nu este suficienta deoarece aria clădirii existente este de 97mp,  ori prin CUT 1 ar putea construi maxim 181mp, la care s-ar adaugă 0.6 din 97mp, adică 58mp ceea ce ar genera o clădire de 239mp, nicidecum de 268mp,  cat a fost autorizata cu un CUT de 1.47, iar aceasta creștere a CUT-ului ar fi putut fi acordata doar in urma aprobării unui PUZ de către Consiliul Local lucru pe care in mod ilegal prin emiterea unui certificat de urbanism ilegal domnul Coliban l-a evitat.

In concluzie CUT-ul este ilegal deoarece o cladire cu mansarda poate beneficia conform PUG doar cu o crestere de 0.6 si nicidecum nu i se poate aplica CUT-ul de la cladiri P+2.

 

În lumina celor expuse prin prezenta, vă solicităm admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată.

 

ÎN DREPT: Legea nr. 350/2011, PUG BRAȘOV, LEGEA NR. 50/1991.

PROBE: ÎNSCRISURI.

Anexe

Anexa 1 Extras C.F. imobil Piatra Mare nr. 56, Brașov;

Anexa 2 Extras Lista Monumentelor Istorice;

Anexa 3 Autorizația de construire nr. 373/5.08.2022;

Anexa 4  Plângere prealabilă  + răspuns;

Anexa 5 Plângerea prealabilă împotriva autorizației de construire + răspuns;

Anexa 7  Poză imobil  Piatra Mare nr. 56, Brașov  Google maps;

Anexa 8 Situația cadastrală Etera,

Asociatia Salvati Circulatia in Scheii Brasovului,

 


 

 

Completare actiune in anulare autorizatie de construire:

TRIBUNALUL BRASOV  

Secția a II-a Contencios-Administrativ și Fiscal

Dosar 4096/62/2022

 

 

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subscrisa, Asociatia Salvați Circulația in Scheii Brașovului, având CUI 45497547, cu sediul în Brașov si adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , în calitate de reclamant

în contradictoriu  cu

PRIMARUL MUNICIPIULUI BRAȘOV, cu sediul în Municipiul Brașov, B-dul. Eroilor nr. 5, cod poștal 500007, județul Brașov  – în calitate de autoritate pârâtă,

Formulam prezentul :

RASPUNS INTAMPINARE

prin intermediul caruia va solicitam sa inlaturati apararile formulate de parati ca fiind neintemeiate din prisma considerentelor ce le vom expune in continuare si in consecinta sa admiteti actiunea  asa cum a fost aceasta formulata

Motive :

 1. Cu privire la vătămare , am specificat în cadrul acțiunii faptul că asociațiile pot apăra  interesul public prevăzut foarte clar de lege.
 2. Cu privire la întâmpinarea depusă arătăm următoarele aspecte:


1) Menționăm faptul că Certificatul de Urbanism este ilegal deoarece conform art. 47 legea 350/2001 pentru zonele protejate PUZ-ul  este obligatoriu cu atât mai mult cu cât în această situație se modifică înălțimea clădirii respectiv CUT-ul acesteia.

De altfel necesitatea întocmirii unei documentații de tip PUZ  este prevăzuta chiar și în reglementarile scrise ale PUG   Brașov.

2) Mai mult decât atât,  Certificatul de Urbanism  ce a stat la baza emiteri autorizatiei a fost ilegal prelungit , prevederile legale fiind foarte clare,  cererea privind prelungirea valabilitati acestuia  trebuind să fie depusa cu 15 zile înainte de  data de expirare și să aibă toate documentele adică certificatul în original respectiv taxa plătită.

Ori în situația în care certificatul expira în data de 30.07.202 se observă că taxa de prelungire este plătită de abia în data de 19.07.2022, din acest motiv probabil nici cererea de prelungire a certificatului nu a fost depusă la dosar tocmai pentru a ascunde acest aspect.
3) Prin întâmpinare se încearcă a se ascunde faptul că pe latura de Vest ( la stradă) se învecinează cu o clădire cu regim de înălțime Demisol +Parter+ Pod ,  clădirea propusă autorizată pentru domnul Coliban având o diferență de circa 3 m la cornișă si coama față de această clădire , lucru ușor observabil comparând pozele depuse în dosar și RLV-ul.

4)  O altă afirmație mincinoasă este aceea că în imediata vecinătate nu sunt monumente istorice ,  în condițiile în care clădirea de la adresa Str.Piatra Mare nr. 51 și nr, 59 (aflate la nici 20 m de Piatra Mare 56)  sunt declarate monumente istorice recunoscute în PUG.

De asemenea nicăieri nici în avizul de Cultură nu se tratează relația cu aceste monumente istorice , cu clădirile învecinate motiv pentru care considerăm că și acesta a fost emis în mod ilegal.

(Anexez planșă Brașov cu clădirile monument istoric).

5) Cu privire la regimul de înălțime se încearcă inducerea în eroare a instanței de judecată specificându-se  că în Scheii  Brașovului regimul de înălțime ar fi P + 2 + M și CUT-ul 1,5 , uitându-se astfel  a se corobora cu mai multe prevederi ale PUG-ului  ce interzic modificarea cu mai mult de 1 m față de cornișa imobilelor învecinate în cazul de față modificarea fiind majoră in sensul depasirii cu cca. 3m  înălțime la cornișă și la coamă a clădirii învecinate către stradă clădire aflată pe latura de Vest.

De altfel toate cladirile de pe Str Piatra Mare si Str . Cetinii au un regim de inaltime P+POD respectiv D+P+POD .

6) Extinderea cladirii  Domnului Coliban chiar dacă nu modifică funcțiunea  nu se încadrează în prevederile PUG-ului , deoarece modifică înălțimea cu mai mult de 1 m la cornișă respectiv modifică materialul din care este construită clădirea, clădirea inițială fiind o clădire de lemn (  așa cum apare în extrasul de informare depus în dosar) , modifica CUT-ul.

O altă analogie cel puțin ciudată este aplicarea CUT-ului  aferent clădirilor P + 2E  unei clădiri cu regim de înălțime Demisol + Parter + M,  în condițiile în care CUT-ul  pentru clădirile de P+1 este mult mai mic , limitat la 1 , așa cum se specifica  de altfel și în Certificatul de Urbanism.

7)  Cu privire la  lipsa avizului APM  de asemenea Certificatul de Urbanism și respectiv autorizația sunt ilegale acesta fiind obligatoriu prin lege în cazul consolidarilor  lucru specificat foarte clar de lege .

De asemenea având în vedere prevederile legale ce specifică faptul că nu  este necesar avizul DSP   în cazul consolidărilor specificăm și apreciem că  avizul de la APM Brașov era obligatoriu nefiind vorba de o simplă construcție a unei locuințe unifamiale ci de o consolidare , legea făcând distincție foarte clară între construcția de la zero a unei clădiri și o consolidare care presupune demolări ,praf și alte intervenții . Astfel in cazul avizului DSP legiuitorul a specificat ca nu este necesar nici in cazul consolidarilor lucru ce nu se specifica in cea ce priveste avizul APM .

8) De asemenea avizul administratorului de drumuri ,  conform OG 43/1997 este obligatoriu lucru specificat  și în emiterea altor certificate de urbanism în zonă indiferent dacă era vorba tot de locuințe unifamiliale.

( Anexam certificate de urbanism pentru locuințe uniifamiliale eliberate pentru SC Premium și pentru Emil Popescu)

Legat legat de documentele depuse în dosar arătăm următoarele aspecte:

9) La pagina 4 există ștersături în ceea ce privește suprafețele menținute, suprafata  propusa cât și suprafața totală probabil fiind făcute ulterior pentru a fi sigur că se încadrează în CUT .
        Autorizația este ilegală deoarece certificatul de urbanism a fost ilegal prelungit prelungirea fiind plătită cu o chitanță achitată în data de 19.07.2021 adică fără respectarea termenului de 15 zile înainte de expirarea certificatului de urbanism.

10) Din opisul de la pagina 8 reiese că nu a fost depus avizul de la APM  in condițiile în care prevederile legale sunt foarte clare acesta nefiind necesar doar pentru  construcția de locuințe unifamiliale, în cazul de față fiind vorba de o consolidare/ extindere/ înălțare a unei clădiri unifamiliale,  legea prevăzând o diferență foarte clară în ceea ce privește noțiunea de consolidare și de construire a unei locuințe de la zero in cazul avizului de la DSP.

In acest sens societății SC Premium Interfinance SRL i s-a cerut aviz de la APM  chiar și pentru cele unifamiliale.

11) Referitor la avizul eliberat de DJC arătăm că acesta este ilegal deoarece nu se respectă PUG-ul  Brașovului ce interzice ca înălțime la cornișă să difere cu mai mult de 1 m față de a clădirilor învecinate la stradă,  în această situație fiind vorba de clădirea aflată la vestul proprietății Domnului Coliban.

Din planșele avizate reiese  foarte clar că mansarda Domnului  Coliban măsoară 5,20 m în cel mai jos punct și 6,65 cel mai înalt la cornișă, adică cu aproximativ 3 m mai mult față de cladirea  situată la vest.

De remarcat că aceste clădiri învecinate nici nu apar in  avizul emis probabil  tocmai pentru a ascunde acest aspect.

12) Studiul geotehnic de la pagina de 28 specifică că este vorba de o clădire  „ de cărămidă pe fundații continue din beton și ciclopian „  intrând în totală contradicție cu extrasul de informare depus la dosar în care se specifică că este vorba de o clădire de lemn ce în mod legal nu putea să fie supraetajată.

13) De remarcat faptul că la pagina 57 auditorul energetic a specificat faptul că aria desfășurata este de 304 m² diferind total de suprafețele comunicate de cumnata „  de facto”  a Domnului Coliban in speta Doamna Cristina Clem ,  arhitectul care a elaborat proiectul ce comunică suprafețe cu mult mai mici probabil având grijă ca proiectul să se încadreze în CUT-ul  de 1,5 ce și așa nu era aferent clădirilor cu Parter + 1 etaj și clădirilor cu Parter + două etaje.

14) De menționat faptul că la pagina 90 unde apare Memoriul Tehnic de instalații electrice  specifică doar că este vorba de luna a –7-a / 2022,  fără a se specifica data probabil și acest memoriu fiind depus după data de 26.07.2022 când s-a cerut eliberarea autorizației.

15)  La pagina 92 probabil din dorința de a arăta că respectă PUG-ul  Brașovului ce prevede un spațiu verde minim de 25% , Domnul Coliban susține că deși are un teren de 181 m² ,  construcția existentă este de 97.4  m²  iar suprafețele pavate cu beton măsoară 100 m² mai are și spatii  plantate în suprafață de 48 de m².

Dintr-un calcul simplu aceste suprafețe adunate dau aproximativ 243 m² deci fara sa existe o explicație logică unde s-ar regăsi acest spațiu verde, probabil acesta este și motivul pentru care  „ apărătorul Scheiului”  și „ organizatorul fov”  nu  a dorit  să depună documentația la Agenția  pentru Protectia Mediului așa cum era legal.

16)  La pagina 94 apare și motivul pentru care în mod ilegal nu a depus documentația nici la DSP și anume acela că băile măsoară 4 m²  în loc de 4,50 cât este minimul prevăzut în Anexa 1 de la Legea locuinței.

17) Legat de holul în suprafață de 2,10 m² chiar dacă in legea locuinței se prevede doar lățimea să nu fie mai mică de 1,20 arătăm faptul că într-unul din dosarele SC  Premium  aceeași primărie Brașov a făcut recurs specificând faptul că holul are suprafața ilegală de 2 m² , probabil existând o dublă balanță în ceea ce privește respectarea legilor în Primăria Brașov.

 

 

18) De remarcat faptul că în bilanțul teritorial de la pagina 94 se specifică o altă suprafață a spațiilor verzi de această dată fiind 35 m² ,  oricum reieșind că suprafața construcției cu spațiile verzi și cu spațiile pavate ar fi mai mare decât suprafața terenului.

19) In continuare pagina 95 nu face decât să confirme faptul că la data de 26.07.2022 când chipurile a depus în vederea obținerii  autorizației  de construcție, documentația Domnului Coliban nu era completă lipsind chiar documentația tehnică de structură ,fără de care nici nu ar fi trebuit să fie primită.

Proiectul  de structură are  indicativul de proiect  28.07.2022 lucru ce nu este cu siguranță o eroare materială, acest aspect fiind prevăzut și în paginile următoare 96 ,97 ,98, 99, 100,101 ...... pe întregul memoriu aferent proiectului de structură.

20)  De asemenea în mod cel puțin ciudat din acest memoriu  de rezistență  reiese ca se  supraetajează o clădire din cărămidă,  in condițiile în care extrasul de informare arată că este vorba de o clădire de lemn.

La pagina 99 se specifică faptul că aceasta cladire   are o înălțime de 2,80 la streașină și 6. 83 m  la coamă și că este construită din cărămidă cu grosimea de 15 cm  la etajul si 30 cm la parter.

De la pagina 100 reiese că doar șarpanta clădirii este de lemn cât și faptul că pe latura vestică se învecinează cu o locuință cu regim de înălțime doar P+  M,   latura vestică  fiind latura către stradă.

21) Din pagina 101 reiese că proiectul nu poate fi autorizat decât cu încălcarea legii deoarece este nevoie de o cămășuire de 5 cm pe ambele părți ori clădirea este construită la limita de proprietate ceea ce adăugând 5 cm ar însemna să micșorăm suprafața și așa îngustă a străzii Piatra Mare.

22)  De asemenea memoriu tehnic al instalațiilor sanitare pagina 108 conține neconcordanțe vorbindu se ba de centrală termică cu tiraj forțat (interzise în Brașov ) iar pe pagina următoare de centrală termică în condensație fără a fi foarte clar ce centrale se dorește a se monta.

23)  La pagina 128 se vorbește despre ocuparea domeniului public pe o suprafață de 13.5 m la începerea șantierului fără a se arăta faptul că strada Piatra Mare de la jumătatea imobilului se îngustează având undeva la circa 3 m- 3,5 m.

24)  La  pagina 130 se specifică faptul că construcția este amplasată la partea de sud la limita cu strada Piatra Mare fiind practic imposibilă camasuirea  de 5 cm pe exterior deoarece ar lua din domeniul public stradă îngustând o și mai mult.

Nu se explică în niciun fel cum ar mai fi posibil accesul  autospecialelor  ISU pe Strada Piatra Mare dacă ar avea montată schela ,  acces ce conform normativului și HG 525/19 36 trebuie să fie de 3,5 m.

25) De la pagina 155 unde se văd imaginile clădirii reiese că această incalca cu  totul ceea ce este definit în PUG Brașov ca fiind o mansardă falsă, clădirea urmând a distruge întregul aspect al scheiului și a arăta ca măgarul între oi.

26) In pozele depuse în dosar,  la pagina 165 reiese că cele două case din Piatra Mare 56 respectiv cea de la vest au înălțimea egala la cornișe și la coamă  la acest moment.

27) Pagina 175 nu face altceva decât să confirme faptul că proiectul de sfructura a fost făcut în data de 28.07.2022 adică faptul că documentația tehnică era incompletă la data de 26.07.2022 ,  data depunerii și cu toate acestea nu i s-a cerut nicio completare în termenul legal de cinci zile.

In mod cel puțin ciudat referatul poartă numărul 4 din 26.07.2022 aferent proiectului  din 28.07.2022.

28)  Imaginile  reprezentate la pagina 183 -184 -185 nu fac decât să sublinieze încă o dată încălcarea PUG-ului  în ceea ce privește diferențele de circa 3 m față de cornișa și coama clădirii învecinate pe latura de Vest către stradă pentru cladirea propusa spre autorizare .

29)  Pagina 186 sfideaza  cel puțin inteligenta umană încercându-se astfel specifica faptul că pe un teren de 181 m² se poate construi o clădire de 97,4 m² (amprenta) ,  să existe spații pavate de 100 m² și să existe și spațiul verde de 48 m²,  lucru cel puțin ieșit din comun. 

De asemenea la această pagină reiese  că lățimea străzii pe o parte din imobil este 7,62 ascunzându se însă mod foarte dibaci faptul că strada se îngustează ulterior la 3,5 m ceea ce ar face imposibil accesul autospecialilor ISU dacă clădirea ar mai ieși și în consolă peste domeniul public așa cum se dorește.

30) Pagina 187 specifică foarte clar că se dorește  ca clădirea sa se extinda peste domeniul public  strada Piatra Mare în condițiile în care conform prevederilor legale fundațiile nu pot depăși terenul aflat în proprietate iar consola peste domeniul public nu poate  îngreuna accesul autospeciale ISU care și așa este foarte greu în zonă.

31)   La pagina 197 asistăm la o altă încălcare a prevederilor legale în ceea ce privește definiția spațiului verde , conform  legii 24/2007 încercându-se a se insinua ideea  că mașina este parcată peste un spațiu verde cu dale inierbate ,conform prevederilor legale ,dalele

inierbate neputind  fi socotite ca spațiu verde.( anexam raspuns APM )

32) De asemenea supanta propusă așa cum reiese din imaginile de la pagina 201 nu respectă definiția fiind  cu mult mai mare decât 40% față de etajul inferior așa cum prevede în lege.

Imaginea de la de la pagina 207 arată că supanta are aproape 80% din aria etajului inferior
De menționat faptul că niciuna  dintre planșele depuse nu  specifică cât este consola peste domeniul public tocmai deoarece prin PUG Brașov aceasta nu are voie să depășească lățimea străzii de 10% din lățimea străzii în zona respectivă strada Piatra Mare ,având nu mai mult de 3,50 m .

Ori din imaginile depuse chiar dacă nu sunt cotate reșind că această consolă a domnului Coliban are cel puțin 60-70 de cm blocând probabil și accesul autospecialelor ISU.

33)  De la pagina 210 reiese că fundațiile ar ieși peste strada Piatra Mare lucru total ilegal,
acest lucru pare să fie întărit de pagina 217 unde de asemenea se pare că se  dorește a se construi și peste domeniul public-  stradă .

Fata de cele prezentate anterior va solicitam sa inlaturati apararile formulate de parat  ca fiind neintemeiate si sa admiteti actiunea  asa cum a fost aceasta formulata .

Asociatia Salvati Circulatia in Scheii Brasovului

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27.03.2023

 

 

JoomlaMan